Integrale Duurzaamheid

Onze beschaving staat op een kruispunt. Als we niets veranderen, zullen de ingrijpende gevolgen van de vele crises onze samenleving in toenemende mate ontwrichten. Klimaatontwrichting, ontbossing, vervuiling, het verdwijnen van vruchtbare grond, overbevissing, sociale ongelijkheid en vluchtelingenstromen lijken misschien niet direct iets met elkaar te maken te hebben. Maar uiteindelijk zijn dit allemaal symptomen van dezelfde ziekte: het waanidee dat eindeloze economische groei mogelijk is op een eindige planeet. Of anders gezegd: ons ecologisch analfabetisme dat ertoe leidt dat we onszelf gescheiden zien van de natuur in plaats van een onderdeel ervan. Of nog anders gezegd: onze spirituele dwaling die individuele rijkdom van enkelen belangrijker maakt dan het welzijn van gemeenschappen en toekomstige generaties. Naar alle waarschijnlijkheid zijn wij de laatste generatie mensen die het tij nog kunnen keren.

De mogelijkheden zijn eindeloos
“As the smoke in the global theatre thickens, the exit signs shine brighter”. Steeds meer mensen realiseren zich dat we op de verkeerde weg zijn en dat verandering nodig is. Maar wat dan? Wat kan ik doen? Gelukkig zijn er vele manieren waarop je als individu, familie, gemeenschap, ondernemer, consument of stemmer invloed kunt uitoefenen. Energie kan hernieuwbaar worden opgewekt. Eten kan in harmonie met de natuur worden gekweekt. Ontspullen zorgt voor minder materiaal- en energieverbruik en kost minder geld. Deel meer en bezit minder. Werken in coöperatief verband creëert meer werkgelegenheid en inkomensgelijkheid. Ecosystemen kunnen worden hersteld, met economische voordelen voor alle betrokkenen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Duurzaamheid integraal benaderd
Mede geïnspireerd door de laatste duurzaamheidstrends en best practices die Ivar met “Sailors for Sustainability” wereldwijd heeft onderzocht, hanteert IVeDT een integrale benadering van duurzaamheid. Hierbij worden zowel ecologische als sociale thema’s betrokken. Concreet onderscheiden we negen thema’s: Economie, Ecosystemen, Energie, Gebouwen, Gemeenschap, Klimaat, Spiritualiteit, Transport en Voeding. Deze hangen allemaal met elkaar samen en beïnvloeden het lange-termijn succes van organisaties of specifieke wijze. IVeDT kan uw organisatie in drie stappen helpen verduurzamen:

1. Inzicht bieden in de globale duurzaamheidsthema’s en uitdagingen door middel van een workshop. Hierbij staat het spelen van het duurzame scenario van “Kolonisten van Catan” centraal.
2. Met behulp van een “Sustainability Scan” brengt IVeDT per thema in kaart welke mogelijkheden uw organisatie heeft om verder te verduurzamen. Deze “Sustainability Scan” kan dienen als stip op de horizon, startpunt voor een nieuwe duurzaamheids-strategie of toetssteen van een bestaande. Tevens kan IVeDT helpen bij het vertalen van de uitkomsten van de “Sustainability Scan” in concrete plannen.

3. Tenslotte kan IVeDT helpen bij het opstellen en rapporteren van relevante duurzaamheids-indicatoren of het samenstellen van een Integrated Report. Ook het maken van een gap-analyse van de duurzaamheidsprestaties van de organisatie ten opzichte van haar sectorgenoten in de rankings van de leidende sustainability rating agencies behoort tot de mogelijkheden.

Uiteraard zijn de boven genoemde producten en diensten uit deze ook afzonderlijk verkrijgbaar. Aarzel niet ons te benaderen voor meer informatie of een offerte.

Gerangschikt per thema zouden de volgende duurzame uitdagingen relevant kunnen zijn voor uw organisatie.

Economie

De kapitalistische westerse markteconomie, gebaseerd op privé bezit van (natuur)goederen, rente op schuld, en een dwangmatig streven naar kapitaalgroei, heeft wereldwijd navolging gekregen. Landen als China, India en Rusland ontwikkelden hun eigen versie van consumentisme, maar de koppeling tussen de fysieke materiaal- en energie consumptie enerzijds en de exponentiële geldgroei anderzijds is universeel. Welvaart en groei wordt uitsluitend langs de financiële maatlat gelegd. Zodoende leidt exponentiële groei van de economie op deze manier onvermijdelijk tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en toenemende ongelijkheid in de samenleving. De uitdaging is de economie in balans te brengen met de natuur en tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van alle wereldburgers. Een duurzame, toekomstbestendige economie moet circulair, zuinig en eerlijk zijn. Van bruto nationaal product naar bruto nationaal geluk. En daar hoort ook een ander geldsysteem bij. Klik hier voor een analyse van de uitdagingen binnen ons huidige economisch systeem met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen.  

Ecosystemen

Al het leven op aarde is van elkaar afhankelijk via ecosystemen. Op onze levende planeet bestaan er al ruim 3 miljard jaar vele complexe verbanden tussen materie en levensvormen, wat heeft geleid tot een geweldige biodiversiteit! Door middel van voedselketens en materiaalkringlopen is er een delicate balans gevormd. Door de steeds grotere invloed van de mens op zijn leefomgeving, is de balans verstoord. Het vernietigen van oerbossen, leegvissen van de zeeen, uitputten van vruchtbare bodem en vervuilen van water, lucht en bodem verlaagt de veerkracht van het ecosysteem en uiteindelijk ook de opbrengsten voor de mens. Onze waardering voor ecosystemen moet beter, we zijn ervan afhankelijk. Een levend bos moet echt meer waard worden dan de combinatie van hout en landbouwgrond zoals dat nu het geval is. Veel meer beschermde land & zeereservaten zijn nodig. En we moeten ecosystemen gaan versterken in plaats van ze te verzwakken. Klik hier voor een analyse van de ecosysteem – uitdagingen met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen. 

Energie

De mensheid heeft zich altijd tot de zon gewend voor zijn energiebehoeften, direct of indirect. We begonnen bijvoorbeeld ‘huidig’ zonlicht met brandhout te gebruiken voor koken en verwarmen en windenergie – ook een vorm van zonne-energie – om onze schepen te verplaatsen. Toen we kolen, olie en gas ontdekten – ‘oud’ zonlicht dat honderden miljoenen jaren geleden werd gevormd – gingen we een nieuw tijdperk in. De fossiele brandstoffen bleken zo’n krachtige energiebron dat het onze wereldwijde economie met een ongekende snelheid heeft getransformeerd. Tegenwoordig realiseren we ons steeds meer de eindige aard van de fossiele brandstoffen, de geopolitieke risico’s en de negatieve effecten op ons klimaat als gevolg van de CO2-uitstoot. Het goede nieuws is dat de aarde in slechts één uur net zoveel energie van de zon ontvangt als de mensheid in een heel jaar gebruikt. Behalve het besparen van energie is ook de transitie naar hernieuwbare energiebronnen is al op gang gekomen. Klik hier voor een analyse van de uitdagingen binnen ons huidige energiesysteem met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen. 

Gebouwen

De huizen waarin we wonen en de commerciële gebouwen waarin we werken, hebben een grote invloed op onze omgeving. Het betreft onder andere de ruimte die ze innemen, de gebruikte materialen voor constructie en de benodigde energie voor verwarming, koeling en koken. Geschat wordt dat gebouwen ongeveer 40% van de wereldwijde energie, 25% van het wereldwijde water en 40% van de wereldwijde hulpbronnen gebruiken. Ze zijn ook verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de uitstoot van broeikasgassen. Toch bieden gebouwen ook een groot potentieel voor het realiseren van significante emissiereducties. Het energieverbruik in gebouwen kan sterk worden verminderd met behulp van bewezen en commercieel beschikbare technologieën. Veel gebouwen zijn slecht geïsoleerd en vertrouwen op fossiele brandstoffen voor hun energiebehoeften. Bouwmaterialen – zoals beton – hebben een grote CO2-voetafdruk en mogelijkheden voor recycling van water en bouwmaterialen worden vaak niet benut. Klik hier voor een analyse van de uitdagingen binnen onze bebouwde omgeving met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen. 

Gemeenschap

We leven allemaal in gemeenschappen die in de recente geschiedenis aanzienlijk zijn veranderd. Traditionele gemeenschappen waren voornamelijk georganiseerd rond lokale veerkracht. Veel mensen kenden elkaar persoonlijk en de economie was vooral lokaal georganiseerd. De rest van de wereld was gewoon te ver weg. Dat veranderde allemaal met de industrialisatie, de toename van de wereldhandel, de bevolkingsgroei en – meer recent – de globalisering. In de hedendaagse wereld van een groeiende wereldbevolking met steeds hogere consumptie-aspiraties, overschrijden we de fysieke grenzen van onze planeet in toenemende mate. Onze nationale en transnationale democratische instellingen slagen er onvoldoende in de nodige hervormingen door te voeren, beïnvloed door krachtige lobbygroepen zoals de financiële- en de fossiele brandstofindustrie. In reactie daarop voelen mensen zich steeds meer ontevreden en vormen ze digitale gemeenschappen om verandering te bewerkstelligen, soms op wereldwijde schaal. Ook worden lokale gemeenschapsinitiatieven opnieuw uitgevonden om verandering te stimuleren. Wanneer experts verwachten dat piekolie, inflatie, werkloosheid, hogere transport- en importkosten, en valutacrises het tij van globalisering zullen keren, is lokalisering het voor de hand liggende alternatief. Het is dus tijd voor een moderne opleving van veerkrachtige lokale gemeenschappen. Klik hier voor een analyse van de uitdagingen binnen onze gemeenschappen met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen.  

Klimaat

Het klimaat op onze planeet is altijd variabel geweest als gevolg van natuurlijke cycli. Ze hebben zich gedurende duizenden jaren voorgedaan waardoor ecosystemen zich konden aanpassen. Wat door de mens veroorzaakte klimaatverstoring zo gevaarlijk maakt, is de snelheid waarmee het optreedt. De belangrijkste oorzaak is CO2-uitstoot, een afvalproduct van ons fossiele energiesysteem dat we al sinds het begin van de industriële revolutie in de atmosfeer dumpen. Andere belangrijke bijdragende factoren zijn ontbossing en methaanemissies van onze dieren. De gevolgen zijn steeds merkbaarder in de vorm van hogere temperaturen, zeespiegelstijging, verzuring van de oceaan, extremere weersomstandigheden zoals overstromingen en droogte en dodelijkere stormen. Ook sociale gevolgen zoals de Syrische en Afrikaanse vluchtelingencrisis zijn door sommigen in verband gebracht met klimaatverandering. Een drastische koerswijziging is nodig om het verder oplopen van de CO2 concentratie in de atmosfeer te voorkomen en de schade te beperken. Omdat het klimaat wordt beïnvloed door zoveel factoren, is een breed scala aan oplossingen nodig. Klik hier voor een analyse van de uitdagingen van klimaatverstoring met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen.  

Spiritualiteit

In de nasleep van de globalisering en de toegenomen materiële rijkdom, hebben individualisme en kapitalisme gezegevierd en wordt de groei van het BBP alom aanbeden als de belangrijkste indicator voor wereldwijde welvaart. Dientengevolge leven velen van ons in het leven alsof er geen morgen is en schieten we de regeneratiecapaciteit van de aarde ieder jaar eerder voorbij. Reclame leert ons dat we moeten consumeren om gelukkig te zijn. We gedragen ons alsof we zijn losgekoppeld van de natuurlijke wereld, terwijl we er in feite van afhankelijk zijn. Onze egocentrische denkwijze om te nemen maar niets terug te geven is een ideologie op zich geworden: consumentisme. Het is tijd voor een spiritueel herontwaken waarbij zowel de gevolgen van ons gedrag op lange termijn als respect voor de natuurlijke wereld en elkaar centraal staan. Klik hier voor een analyse van onze spirituele uitdagingen met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen.  

Transport

Modern transport voor zowel goederen als personen is sterk (93%) afhankelijk van op aardolie gebaseerde brandstoffen. De meeste vliegtuigen, schepen, auto’s, vrachtwagens en motorfietsen gebruiken olie en hun aantal groeit. Olie is een fossiele brandstof en daarom een ​​eindige hulpbron. We hebben de meeste gemakkelijk toegankelijke reservaten al gebruikt en zijn daarom in toenemende mate afhankelijk van meer problematische bronnen zoals olie uit conflictgebieden, teerzanden, diepzee en arctische olie. Dit verergert de negatieve milieu-impact van de olie-industrie. De andere voor de hand liggende reden waarom het gebruik van fossiele brandstoffen in het vervoer niet duurzaam is, zijn de emissies bij gebruik. Transport is verantwoordelijk voor ongeveer 26% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de verstoring van het klimaat. Toekomstbestendig transport concentreert zich op het vermijden van transport, transportalternatieven met weinig of geen ecologische voetafdruk, innovatief gebruik van hernieuwbare energie in voertuigen, manieren om de bestaande infrastructuren te optimaliseren en initiatieven die de gezondheid en veiligheid verbeteren. Klik hier voor een analyse van onze transportuitdagingen met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen. 

Voeding

De moderne landbouw heeft velen van ons in het Westen voldoende goedkoop voedsel gegeven. Dit brengt echter hoge kosten met zich mee. Ons moderne, geglobaliseerde voedselproductiesysteem kan worden omschreven als een industrie die fossiele brandstoffen omzet in goedkoop voedsel. We gebruiken fossiele brandstoffen voor kunstmest, pesticiden en transport en om op steeds grotere schaal monoculturen van gewassen te creëren. Monoculturen bestaan ​​echter niet in de natuur, ecosystemen zijn divers om veerkrachtig te zijn. Onze huidige productiemethoden zijn niet duurzaam, omdat ze bijdragen aan klimaatverstoring, fossiele brandstoffen gebruiken, ontbossen, vruchtbare bodem aantasten, grondwaterreserves uitputten, teveel methaan uitstoten, biodiversiteit verkleinen en de oceanen leegvissen. Tot overmaat van ramp wordt veel van ons voedsel verwerkt door bedrijven die op zoek zijn naar winst op korte termijn en die worden gestimuleerd om voedsel steeds goedkoper te maken om de marges te verbeteren. Het persen van geld uit steeds langere toeleveringsketens leidt onvermijdelijk tot hogere ecologische en sociale kosten. Het toevoegen van goedkopere ingrediënten aan voedsel – zoals suiker, vet of water – is een ander resultaat.De diëten waaraan we gewend zijn geraakt, zijn ongezond voor ons. Duurzame voeding is gezond voor mens en dier en wordt geproduceerd in balans met onze natuurlijke omgeving. Voorbeelden zijn meer plantaardige diëten met een lagere ecologische voetafdruk, lokaal geproduceerd seizoensvoedsel met een kortere toeleveringsketen, direct kopen bij de boer, of biologisch voedsel waarvoor geen landbouwgif of kunstmest zijn gebruikt. Klik hier voor een analyse van onze voedingsuitdagingen met relevante bronvermeldingen en mogelijke oplossingen.